ul. Warszawska 250/81
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (025) 759 18 80
e-mail: pm6mm@onet.pl
czynne od 6.30 do 17.00


 

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
dla wychowania przedszkolnego

napisały: Jolanta Parol, Wanda Mazur, Ewa Jaroszewicz


"DOBRĄ JEST RZECZĄ POMAGAĆ INNYM,
ALE JESZCZE LEPIEJ JEST UCZYĆ ICH,
JAK MAJĄ POMAGAĆ SOBIE SAMI."

Georgie Orwell

 1. WSTĘP:

Celem etapu edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności, służących zdobywaniu wiedzy na temat promowania zdrowego stylu życia. Dlatego już od najmłodszych lat, dzieci powinny być przyzwyczajane do troszczenia się o własne zdrowie. Rolą nauczyciela jest systematyczne i świadome wdrażanie dzieci do przyswajania sobie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych oraz bezpieczeństwa na co dzień.
Zdecydowałyśmy się na opracowanie programu, w którym dzieci zdobędą nawyki i umiejętności prozdrowotne.

 1. CELE OGÓLNE:
 1. Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie.
 2. Stworzenie warunków do kształtowania zdrowia i bezpieczeństwa.
 3. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
 4. Rozbudzanie zainteresowań dzieci zdrowiem własnym i innych ludzi.
 5. Uświadamianie potrzeby dbałości o sprawność ruchową i tężyznę fizyczną.
 6. Zapoznanie z zagrożeniami cywilizacyjnymi i kształtowanie odpowiedniego zachowania w przypadku zetknięcia się z przedmiotami niebezpiecznymi.
 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W relacji programu zastosowałyśmy następujące metody i formy pracy:
  • ćwiczenia
  • zajęcia praktyczne
  • wycieczki
  • spotkania, wywiady
  • scenki
  • drama
  • gry i zabawy
  • konkursy
  • makiety
  • plakaty.
Realizując program stosowałyśmy wiele różnych metod, przyjmując zasadę "bezpieczeństwo w różnorodności".
Uważamy, iż przez tak dużą różnorodność uda nam się właściwie zrealizować podstawowe cele.
W trakcie realizacji programu zastosujemy różne środki dydaktyczne np.: spotkania z ludźmi zajmującymi się zdrowiem (lekarz, pielęgniarka, policjant, technolog żywienia, psycholog), filmy edukacyjne, plakaty, albumy.


Działy programu.

 1. Higiena ciała
 2. Higiena miejsca pracy.
 3. Żywność i żywienie.
 4. Przyjazne współżycie z ludźmi.
 5. Bezpieczeństwo
  • w domu
  • w przedszkolu
  • w drodze do domu i przedszkola.

Osiągnięcia:
 1. Dostrzeganie związków między stanem zdrowia a higieną i aktywnością fizyczną.
 2. Właściwy dobór zabaw i ćwiczeń odpowiednich do wieku, sprawności organizmu.
 3. Umiejętność dokonywania wyborów najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w domu, w drodze do i ze szkoły
 4. Dostosowanie swojego zachowania do przyjętych norm w grupie rówieśniczej, w kontktach z dorosłymi.
 5. Rozpoznawanie sytuacji, w których trzeba stawiać wymagania sobie i innym. Umiejętność mówienia NIE.
 6. Poczucie odpowiedzialności za siebie i innych w kontaktach z niebezpiecznymi przedmiotami.
 7. Znajomość głównych składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia.
 8. Odróżnianie produktów sprzyjających zdrowiu od szkodliwych i uwzględnianie tych zdrowych w codziennym jadłospisie.