ul. Warszawska 250/81
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (025) 759 18 80
e-mail: pm6mm@onet.pl
czynne od 6.30 do 17.00


 

Program autorski - edukacja teatralna w przedszkolu dla dzieci 6 letnich. Opracowany został przez p. Annę Bembnowicz.

Założenia programowo - organizacyjne

 • Program ma na celu rozszerzenie podstawowego materiału o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej.
 • Realizacja programu autorskiego powinna być zintegrowana z podstawowym programie nauczania w grupie.
 • Materiał powinien być realizowany poprzez stosowanie różnorodnych metod, form nauczania i wychowania ze zwróceniem uwagi na indywidualne różnice, potrzeby i możliwości każdego dziecka.

  Koncepcja programowa

  Głównym założeniem programu jest zaspokojenie potrzeb dziecka 6 - letniego:
 • emocjonalnych
 • uczuciowych
 • ruchowych
 • poznawczych

  zapewnienie:
 • bezpieczeństwa
 • akceptacji
 • więzi i kontaktu z rówieśnikami
 • sukcesu
 • oparcia u dorosłych
 • zabawy
 • głębokich przeżyć artystycznych
 • satysfakcji

  nabycia:
 • umiejętności współpracy w zespole
 • wiary we własne siły i możliwości
 • odpowiedzialności

  Zadania Nauczyciela

  Realizacja programu oczekuje od nauczyciela sprawowania trzech funkcji:
 • kierowniczej - gdzie nauczyciel jest na czele grupy teatralnej, kieruję grupą
 • interakcyjnej - nauczyciel jest w bliskim kontakcie z dzieckiem umie wysłuchać, zrozumieć, porozmawiać z nim. Jest obdarzony zaufaniem grupy, którą prowadzi.
 • organizacyjnej - nauczyciel organizuje plan działań grupy, występy, spotkania, włącza do współpracy rodziców

  Zajęcia teatralne mają na celu w szczególności wdrażania do:

 • Analizowanie utworu za pomocą: żywego słowa, ruchu, prac plastycznych,
 • Zwracanie uwagi na piękno polskiego języka,
 • Przedstawienie sytuacji gestem, mimiką, ruchem,
 • Wyrównanie ewentualnych zaległości, kompensacja braków rozwojowych,
 • Korygowanie wymowy - dykcja i wrażliwość,
 • Poprawnego i jasnego wyrażania myśli,
 • Orientacji w czasie i przestrzeni,
 • Umiejętność naśladowania,
 • Oceny własnych możliwości,

  kształcenie:

 • właściwego stosowania natężenia głosu w czasie mówienia,
 • prawidłowego ustawienia głosu,
 • mówienia własnych, improwizowanych tekstów,
 • panowanie nad chaotyczną i niecelową gestykulacją,
 • wyrazistości ruchów,
 • spostrzegawczości, dokładnej obserwacji i uzasadnienia postępowania oraz wyciągania wniosków,
 • obserwacji sytuacji i kontaktów międzyludzkich oraz odtwarzania ich,
 • umiejętności komponowania kostiumów, lalek, dekoracji i scenek,
 • pomysłowości, wyobraźni i elastycznego myślenia,
 • szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,
 • wewnętrznej dyscypliny,
 • wykonywania ruchów,

  usprawnienie:

 • aparatu oddechowego,
 • właściwego zużywania powietrza w czasie mówienia,
 • motoryki narządów mowy,
 • dostrzegania motywów postępowania,
 • umiejętności szukania własnego wyrazu oddającego przeżycia emocjonalne i doświadczenia życiowe,
 • całego ciała.

  Metody pracy

  1. Podające (przyswajanie podanego tekstu).
  2. Problemowe ( odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów).
  3. Aktywizujące ( przeżywanie treści i wartości).
  4. Praktyczne ( zmienianie rzeczywistości i samego siebie).


  Formy pracy

  Pod formą pracy rozumie się wszelkie działania teatralne:
 • teatr samorodny oparty na improwizacji,
 • inscenizacje,
 • teatr lalkowy,
 • teatr cieni,
 • drama.

  Techniki teatralne

 • ćwiczenia wyraźnego mówienia,
 • Umiejętność natężenia i modulowania głosem,
 • Elementy dramy,
 • Improwizacja,
 • Ruch,
 • Śpiew.

  Rodzaje teatrów

  1. Teatr żywego aktora.
  2. Teatr pacynek.
  3. Teatr kukiełek.
  4. Teatr cieni.
  5. Teatr sylwet.
  6. Teatr łyżek.

  Wkład treści programowych

  1. organizowanie działań umożliwiających poznanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuje, działam).
  2. organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi.
  3. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.
  4. Wzbudzanie zainteresowań obrazem i tekstem.
  5. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka.
  6. Umożliwienie dziecku dokonywania wyborów i przezywania pozytywnych efektów własnych działań.
  7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
  8. Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazy.
  9. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja" i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
  10. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
  11. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
  12. Umożliwienie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób nie werbalny.
  13. Umożliwienie zdobycia doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
  14. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno.
  15. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska.
  16. wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.
  17. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
  18. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.


  Zakładanie osiągnięcia

  Prawidłowa i systematyczna realizacja treści programowych zajęć teatralnych powinna:
 • usprawnić narządy mowy i oddychania,
 • doskonalić wymowę,
 • wzbogacić słownictwo,
 • rozwijać prawidłowe posługiwanie się formami językowymi,
 • rozwijać aktywność twórczego działania,
 • używać i panować nad własnym ciałem,
 • odkrywać emocje,
 • panować nad uczuciami,
 • swobodnie inscenizować wybrane teksty. Monitorowanie

  Monitorowanie pracy kółka teatralnego i jego osiągnięć:
 • scenariusze form teatralnych,
 • zdjęcia,
 • zaproszenia,
 • zaświadczenia z kursów,
 • wpisy w kronice,
 • podziękowania,
 • informacje dotyczące działalności kółka w "Kąciku dla rodziców".

  Ewaluacja

 • ankiety skierowane do rodziców,
 • spektakle teatralne,
 • miniatury teatralne.

  Literatura:

  1. W. Chotomski: Nasz teatrzyk.
  2. Z. Kasprowicz: Maleńki teatrzyk na wielkie okazje.
  3. L. Grzegorek: Poznajmy teatr.